Startsida

 Juridisk kännedom, Legal notice

 

Instruktioner
Förbehåll om fel
ProKlick.com™ strävar efter att all information på sidorna ska vara korrekt. ProKlick.com™ frånskriver sig allt ansvar för innehållsmässiga fel och för de förluster (direkta eller indirekta) som eventuellt kan uppstå som en följd av användning av information på dessa sidor.

Användarinformation
Information som du uppger till ProKlick.com™ kommer att behandlas på ett tryggt sätt. De kommer bara att användas till saker du har godkänt.  
ProKlick.com™ analyserar konstant loggfiler för att förbättra tjänsterna. Det är inte möjligt att urskilja enskilda personer i loggen och det kommer inte heller att göras några försök att koppla ihop loggen med användare.
Personlig information, såsom namn och adresser, eller länkar till andra servrar som du uppger till ProKlick.com™ kommer att bli behandlad både manuellt och via dator.

Rättigheter 
All information som ligger på dessa sidor är ProKlick.com™s egendom och kan endast användas med begränsningar som följer på detta samt med tydlig angivelse om att informationen kommer från ProKlick.com™. Användning eller distribution av material utöver det som kan anses som privat bruk kräver samtycke av ProKlick.com™.

Tredje part
Företag och varunamn som omnämns, tillhör och ägs av respektive företag. Alla rättigheter erkänns.
ProKlick.com™ innehåller länkar till andra servrar, och vi ansvarar inte för deras sätt att behandla information som delges dom vid besök.
Innehåll, åsikter och noggrannhet på andra servrar frånskriver sig ProKlick.com™ allt ansvar från.

 

Copyright © 2003 - 2019 ProKlick.com™
All rights reserved.Guidelines
Reservation 
ProKlick.com™ endeavour that all information on the pages is correct. ProKlick.com™ disclaims itself from all responsibility for any fault or damage (direct or indirect) that can occur as a consequence to the use of these pages.

User information
Information that is given ProKlick.com™ will be treated in a secure and safe manner.  The information given will only be used to situation that you have approved.
ProKlick.com™ is monitoring log files to improve the services. It is not possible to discern specific individuals from the log files, and there will be no attempts to discern any user from the log file. 
Personal data, including data such as names and addresses or links to other sites which you provide ProKlick.com™, will be processed manually as well as processed by a computer.

Rights
All information found under this domain belongs to ProKlick.com™, and can only be used with the approval from ProKlick.com™ or that a clear denunciation where the information comes from. Usage or distribution by material other than which can be judged as private use, demands approval from ProKlick.com™.

Third parties
Corporations and trademarks that are mentioned at ProKlick.com™ website belongs to and are properties by respective company and all rights are hereby approved.

ProKlick.com™ contains links to other sites, and we are not responsible for the privacy practices or content of such web sites, where ProKlick.com™ has no control. As such we makes no representation or warranty as to the accuracy or any other aspect of the information contained on such servers.

 

Copyright © 2003 - 2019 ProKlick.com™
All rights reserved.

 

 

© ProKlick 2003 - 2019. All rights reserved. www.proklick.com